ReadyPlanet.com


รายชื่อธนาคาร
Line id : santisuk.or.th
แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน


จ่ายทุนการศึกษาประจำปี 2557 article

 

จ่ายทุนการศึกษาประจำปี 2557 

ให้กับเด็กด้อยโอกาส ในโครงการของมูลนิธิฯ ( เดือนเมษายน 57 )

มูลนิธิสันติสุข ขอขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่ได้ช่วยเหลือให้น้องๆ ได้ไปโรงเรียน 

 

  

แจกชุดนักเรียน กระเป๋า รองเท้า อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้น้องๆ ที่ด้อยโอกาสค่ะ 

 

 

 
กิจกรรมของมูลนิธิฯ

สายใยความรัก ความผูกพัน 2559
จ่ายทุนการศึกษาประจำปี 2559
กิจกรรมคริสตมาสและปีใหม่ 2558 article
จ่ายทุนการศึกษาประจำปี 2558 article
พิธีมอบวุฒิบัตร น้องๆ อนุบาล 3 เดือนกุมภาพันธ์ 58 article
กิจกรรมคริสตมาสและปีใหม่ 2557 article
พิธีมอบวุฒิบัตร น้องๆ อนุบาล 3 ที่สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข article
กิจกรรมเด็กวันเสาร์ บ้านสันติสุข (ฉลองกรุง) article
กิจกรรมวันเด็ก บ้านสันติสุข article