ReadyPlanet.com


รายชื่อธนาคาร
Line id : santisuk.or.th
แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน


จ่ายทุนการศึกษาประจำปี 2558 article

 

จ่ายทุนการศึกษาประจำปี 2558 

ให้กับเด็กด้อยโอกาส ในโครงการของมูลนิธิฯ

มูลนิธิสันติสุข ขอขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่ได้ช่วยเหลือให้น้องๆ ได้ไปโรงเรียน

   

ภาพวันเบิกทุน ที่โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา  

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

  

ภาพวันเบิกทุน ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร   

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

   

ภาพวันเบิกทุน ที่โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

   

ภาพวันเบิกทุน ที่สถานรับเลี้ยงเด็ก " บ้านสันติสุข " ฉลองกรุง  

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

  

ภาพวันเบิกทุน ที่โรงเรียนวัดแสงสรรค์ จังหวัดปทุมธานี 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

 

ภาพวันเบิกทุน ที่มูลนิธิสันติสุข คลองเตย เมื่อวันที่ 29 - 30 เมษายน 2558

 
กิจกรรมของมูลนิธิฯ

สายใยความรัก ความผูกพัน 2559
จ่ายทุนการศึกษาประจำปี 2559
กิจกรรมคริสตมาสและปีใหม่ 2558 article
พิธีมอบวุฒิบัตร น้องๆ อนุบาล 3 เดือนกุมภาพันธ์ 58 article
กิจกรรมคริสตมาสและปีใหม่ 2557 article
จ่ายทุนการศึกษาประจำปี 2557 article
พิธีมอบวุฒิบัตร น้องๆ อนุบาล 3 ที่สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข article
กิจกรรมเด็กวันเสาร์ บ้านสันติสุข (ฉลองกรุง) article
กิจกรรมวันเด็ก บ้านสันติสุข article