ReadyPlanet.com


รายชื่อธนาคาร
Line id : santisuk.or.th
แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน


โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน article

      มูลนิธิสันติสุข ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของน้ำใจจากองค์กรสาธารณกุศล เพื่อให้การช่วยเหลือกับผู้ประสบภัย และครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเด็กๆ ด้อยโอกาสในโครงการของมูลนิธิสันติสุข หรือ ครอบครัวผู้ประสบภัยในชุมชนแออัด ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด และไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย หรือ อัคคีภัย ฯลฯ เมื่อเกิดภัยพิบัติ  มูลนิธิสันติสุข ยินดีอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่เดือดร้อน โดยขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้วยการ บริจาคทุนทรัพย์ หรือสิ่งของ ตามที่ท่านสะดวก เพื่อให้มูลนิธิฯ สามารถนำไปจัดเตรียมส่งมอบ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวที่ลำบากต่อไป

 

       

 

 

น้องๆเด็กทุนและครอบครัว จำนวนหลายครอบครัวต้องประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ หลายคนมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างลำบาก มูลนิธิสันติสุข ได้มีโอกาสที่ส่งผ่านความรัก ความเมตตาของท่าน เพื่อมอบความช่วยเหลือให้กับเด็กๆที่ยากไร้ ผ่านโครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน ของมูลนิธิฯ

ปัจจุบัน มูลนิธิสันติสุข ได้ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น การจัดซื้อข้าวสาร 10 กก. การจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำไปให้น้องๆและครอบครัว รวมไปถึง การช่วยเหลือค่าพาหนะ " ส่งน้องไปโรงเรียน " เป็นต้น

มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆและครอบครัวของเขา ผ่านโครงการข้าวสารอาหารแห้ง มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

 

 ชมภาพ " โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เพื่อจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง " เพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

 

หมายเหตุ : หลายครั้งที่เกิดไฟไหม้ อุทกภัย หรือโรคระบาดในชุมชน มูลนิธิสันติสุขจะดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประสบภัยในกรณีฉุกเฉินต่างๆ โดยการแจกจ่ายอาหาร และปัจจัยอื่นๆ รวมทั้งช่วยเหลือการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสม

                                                                                                                                               

                           

                                                   

หากท่านประสงค์จะมีส่วนร่วมในการบริจาค ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่
เบอร์โทร 02-2401729-30 แฟกซ์ 02-2497312

 

มูลนิธิสันติสุขจะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้   

 
โครงการของเรา

โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เพื่อจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง
โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เพื่อช่วยค่าพาหนะ “ ส่งน้องไปโรงเรียน ”
โครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก " บ้านสันติสุข " article
โครงการเพื่อทุนการศึกษา article
โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง " อิ่มท้องสมองใส " article
โครงการอาหารกลางวัน article
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต article