ReadyPlanet.com


รายชื่อธนาคาร
Line id : santisuk.or.th
แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต article

 มูลนิธิสันติสุข   

ไม่เพียงแต่ดูแลสนับสนุนให้การศึกษาและโภชนาการที่ดี แต่ยังให้ความสนใจดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านคุณธรรมภายในจิตใจ และคุณภาพของพฤติกรรมที่แสดงออกมา โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสมร่วมกับองค์กร เป้าหมายในการจัดกิจกรรมเด็กนี้ เพื่อให้เด็กได้รับความรัก ความอบอุ่น และเห็นคุณค่าในตัวเอง ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์ มุ่งเน้นการดำเนินชีวิตที่มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัว และ ต่อสังคม

 

 

 

      

 

 

             
หากท่านประสงค์จะมาเยี่ยมชมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ ท่านสามารถแจ้งแจ้งความประสงค์ได้ที่
เบอร์โทร 02-2401729-30 แฟกซ์ 02-2497312

 

มูลนิธิสันติสุขจะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้   

 
โครงการของเรา

โครงการงานอาชีพ เพื่อผู้ยากไร้ในชุมชน
โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เพื่อจัดซื้อข้าวสาร 10 กก./ ครอบครัว
โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เพื่อจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง
โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เพื่อช่วยค่าพาหนะ “ ส่งน้องไปโรงเรียน ”
โครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก " บ้านสันติสุข " article
โครงการเพื่อทุนการศึกษา article
โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง " อิ่มท้องสมองใส " article
โครงการอาหารกลางวัน article
โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน article