ReadyPlanet.com


รายชื่อธนาคาร
Line id : santisuk.or.th
แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน


โครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก " บ้านสันติสุข " article

  

 

ศูนย์เด็กอนุบาล
มูลนิธิสันติสุขได้ก่อตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข
คลองเตย และสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข ฉลองกรุง โดยให้การดูแลอบรม ประสิทธิประสาทความรู้ให้เด็กที่ยากไร้ด้อยโอกาสในชุมชนแออัด วัย 3-6 ขวบ เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ก่อนเข้าสู่ระดับประถมศึกษา มีเด็กอยู่ในความดูแล ประมาณ 200 คน

เริ่มต้นโดยการเช่าบ้านในซอยสวนกล้วย สุขุมวิท 40 เปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก มีรถรับส่งเด็ก ดูแลด้านอนามัย ในช่วงแรกนี้มีเด็กอยู่ในความดูแล ประมาณ 30 คน ต่อมาจำนวนเด็กเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันเจ้าของบ้านก็ต้องการขึ้นค่าเช่า คุณราเคลผู้ก่อตั้งและทีมงานจึงหาสถานที่ใหม่ จนกระทั่งปี 1987 การท่าเรือแห่งประเทศไทยจึงได้ให้เราเช่าที่ผ่านการเคหะแห่งชาติ และได้ก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ที่ชุมชนคลองเตย อันเป็นที่ตั้งของสถานรับเลี้ยงเด็ก มีเด็กอยู่ในความดูแลประมาณ 85 คน ปัจจุบันได้ย้ายไปรวมกับสถานรับเลี้ยงเด็กที่การเคหะฉลองกรุง

 

 
  สถานรับเลี้ยงเด็ก บ้านสันติสุข ฉลองกรุง 
ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 โดยความอนุเคราะห์
ของรัฐบาลนอร์เวย์ ที่มอบทุนเพื่อก่อสร้างอาคาร เริ่มต้นที่จำนวน 1 ล้าน โครนเนอร์ หรือประมาณ 5 ล้านบาท  ปัจจุบันมีเด็กจำนวนประมาณ 200 คน 

  

 
หมายเหตุ : ปัจจุบัน มูลนิธิสันติสุข คลองเตย ยังคงใช้เป็นที่ตั้งและที่ทำการของมูลนิธิสันติสุข

 

หากท่านประสงค์จะมาเยี่ยมชม หรืออยากมาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ และมีส่วนร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ 
ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่หมายเลข 02-240-1729, 02-240-1730 โทรสาร 02-249-7312
โครงการของเรา

โครงการงานอาชีพ เพื่อผู้ยากไร้ในชุมชน
โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เพื่อจัดซื้อข้าวสาร 10 กก./ ครอบครัว
โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เพื่อจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง
โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เพื่อช่วยค่าพาหนะ “ ส่งน้องไปโรงเรียน ”
โครงการเพื่อทุนการศึกษา article
โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง " อิ่มท้องสมองใส " article
โครงการอาหารกลางวัน article
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต article
โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน article