ReadyPlanet.com


รายชื่อธนาคาร
Line id : santisuk.or.th
แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน


โครงการอาหารกลางวัน article

มูลนิธิสันติสุข 

นอกจากให้ทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ที่ด้อยโอกาสแล้ว เด็กในโครงการยังจะได้รับโภชนาการที่ดีควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะเด็กๆ ในระดับประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโต มูลนิธิสันติสุขได้จัดสรร และมอบเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กโดยตรงและผ่านทางโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดสารอาหาร และเพื่อให้มีสุขโภชนาการที่ดี เด็กจะได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วน

 


 

หากท่านประสงค์จะมาเยี่ยมชม หรืออยากมาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ และมีส่วนร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ 
ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่หมายเลข 02-240-1729, 02-240-1730 โทรสาร 02-249-7312 

 

มูลนิธิสันติสุขจะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

 
โครงการของเรา

โครงการงานอาชีพ เพื่อผู้ยากไร้ในชุมชน
โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เพื่อจัดซื้อข้าวสาร 10 กก./ ครอบครัว
โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เพื่อจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง
โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เพื่อช่วยค่าพาหนะ “ ส่งน้องไปโรงเรียน ”
โครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก " บ้านสันติสุข " article
โครงการเพื่อทุนการศึกษา article
โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง " อิ่มท้องสมองใส " article
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต article
โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน article