ReadyPlanet.com


รายชื่อธนาคาร
Line id : santisuk.or.th
แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน


โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง " อิ่มท้องสมองใส " article

มูลนิธิสันติสุข

เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาหารเช้าซึ่งเป็นมื้อสำคัญสำหรับเด็กวัยเรียนและด้อยโอกาส เด็กๆจึงควรได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยมูลนิธิฯจะประสานงานกับทางโรงเรียนในการคัดเลือกเด็กที่ขาด แคลนและมีฐานะยากจนเพื่อรับทุนอาหารเช้า

โครงการอาหารเช้า ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2556 ที่โรงเรียนวัดธรรมนิมิต จ.สมุทรสาคร มีเด็กยากจนจำนวน 50 คน ได้รับอาหารเช้ากินอย่างทั่วถึง

มูลนิธิฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการนี้ เพื่อให้น้องๆ ที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร อื่นๆ ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะคะ

 

 

 
โครงการของเรา

โครงการงานอาชีพ เพื่อผู้ยากไร้ในชุมชน
โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เพื่อจัดซื้อข้าวสาร 10 กก./ ครอบครัว
โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เพื่อจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง
โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เพื่อช่วยค่าพาหนะ “ ส่งน้องไปโรงเรียน ”
โครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก " บ้านสันติสุข " article
โครงการเพื่อทุนการศึกษา article
โครงการอาหารกลางวัน article
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต article
โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน article