ReadyPlanet.com


รายชื่อธนาคาร
Line id : santisuk.or.th
แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน


โครงการเพื่อทุนการศึกษา article

มูลนิธิสันติสุข

มีเด็กยากจนภายใต้โครงการทุนการศึกษา ประมาณ 1,100 คน เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อาศัยอยู่ตามชุมชนแออัดกว่า 40 แห่ง มาจากครอบครัวที่แตกแยก ถูกทอดทิ้ง และครอบครัวที่มีรายน้อย รายได้ไม่แน่นอน ทุนการศึกษาจะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านการศึกษาในส่วนที่ยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการใช้งานจริง ทั้งอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือเนตรนารี รองเท้า เข็มขัด กระเป๋า สมุดหนังสือ ค่าอาหารกลางวัน ค่าพาหนะ รวมทั้งค่าการศึกษาต่างๆที่เด็กยังต้องจ่ายให้แก่ทางโรงเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย ปวช. ปวส. หรือระดับอุดมศึกษา ตามความสามารถของเด็กและความพร้อมของครอบครัว โดยมีเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เป็นผู้ประสานงานกับครอบครัวเด็กและโรงเรียน

 

 
โครงการของเรา

โครงการงานอาชีพ เพื่อผู้ยากไร้ในชุมชน
โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เพื่อจัดซื้อข้าวสาร 10 กก./ ครอบครัว
โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เพื่อจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง
โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เพื่อช่วยค่าพาหนะ “ ส่งน้องไปโรงเรียน ”
โครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก " บ้านสันติสุข " article
โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง " อิ่มท้องสมองใส " article
โครงการอาหารกลางวัน article
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต article
โครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน article