ReadyPlanet.com


รายชื่อธนาคาร
Line id : santisuk.or.th
แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน


โครงการอุปการะเด็ก

 

โครงการอุปการะเด็ก

เป็นโครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัด โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตใจเมตตาได้มอบความรัก ความห่วงใยแก่เด็กๆ เหล่านี้ โดยการให้ความ ช่วยเหลือในด้านทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยท่าน สามารถเข้าร่วมโครงการอุปการะเด็ก  ด้วยการ บริจาคเงินอย่างต่อเนื่องเพียงเดือนละ 500 บาท ต่อเดือน เด็กในความอุปการะของท่านจะได้รับ การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ด้านการศึกษาในส่วนที่ยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายจริง ทั้งอุปการณ์การเรียน ชุดนักเรียน ชุดเนตรนารี รองเท้า เข็มขัด กระเป๋า สมุดหนังสือ ค่าอาหารกลางวัน ค่าพาหนะ รวมทั้งค่าการศึกษาต่างๆ ที่เด็กยังต้องจ่ายให้แก่ทางโรงเรียน

 

ระยะเวลาและเงื่อนไขในการอุปการะ

การอุปการะไม่มีข้อผูกมัดหรือพันธะใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านสามารถอุปการะเพียง 1 คน  หรือหลายคนก็ได้ ตามที่ท่านสะดวก และท่านสามารถยกเลิกการอุปการะ ได้ทันทีที่ต้องการโดยแจ้งให้มูลนิธิฯ ทราบ     

ท่านสามารถเข้าร่วมโครงการอุปการะเด็ก ด้วยการบริจาคเงิน เพียงเดือนละ 500 บาท สำหรับการอุปการะ เด็ก 1 คน โดยท่านสามารถเลือกบริจาคเป็น  รายเดือน,  ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน , รายปี  หรืออื่น ๆ ตามที่ท่านสะดวก

 
สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อท่านให้การอุปการะเด็กๆ

  • ประวัติเด็ก พร้อมรูปถ่าย
  • รายงาน พัฒนาด้านการศึกษา  และผลการเรียนของเด็ก
  • จดหมาย และบัตรอวยพรในโอกาสต่างๆ  จากเด็กในอุปการะ ถึงผู้อุปการะ
  • การพบปะกับเด็ก ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ
  • บัตรอวยพรปีใหม่
  • ใบเสร็จรับเงินที่มูลนิธิสันติสุขออกให้แก่ท่าน  

 

ในแต่ละปี ท่านจะได้รับทราบความคืบหน้า จดหมายขอบคุณ ภาพวาด และผลการเรียนของเด็กที่ท่านให้การอุปการะ เมื่อมูลนิธิฯได้รับเงินแล้ว จะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ( มูลนิธิสันติสุข เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 528 ของประกาศกระทรวงการคลัง )

 

สนใจโครงการอุปการะเด็ก คลิกที่นี่

ผู้บริจาคที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ คลิกที่นี่

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาคได้ คลิกที่นี่