ReadyPlanet.com


รายชื่อธนาคาร
Line id : santisuk.or.th
แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน


คุณกรวลัย ดวงรัตน์

 

คุณกรวลัย  ดวงรัตน์ (ผู้อุปการะ)

 

ความรู้สึกที่มีต่อมูลนิธิสันติสุข:  โครงการของมูลนิธิฯ เป็นโครงการที่ดีมากค่ะ

เคยคิดว่าอยากมีส่วนร่วมและช่วยเหลือเด็กๆให้มีการศึกษามานานแล้ว

 จนมาเจองานของมูลนิธิสันติสุขค่ะ เพราะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมากในยุคปัจจุบัน

 อยากให้เด็กๆมีคุณภาพชีวิตที่ดี และหากเขาได้รับการศึกษาสูงสุด

 นอกจากเราจะได้ความสุข ความปลาบปลื้มใจแล้ว

 ในอนาคตพวกเค้าอาจจะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ

และใช้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาไปประยุกต์ใช้ใน

 การพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะ

 ขอบคุณที่มูลนิธิสันติสุข มีโครงการแบบนี้และขอให้อยู่คู่กับเด็กๆไปตลอดนะคะ

 

 
เมื่อโลกนี้ยังมีคุณ

คุณทัศมะ ชำนาญจุ้ย
คุณอักษรินทร์ เอื้อมโนวิไล
คุณฐิรกานต์ แก่นโส
คุณสิริกร สุทธิวรรณ article
คุณศรัณย์ บุญญศิริ article
คุณฐานิตา นาฬิกาวิท article
คุณคาร่า พลสิทธิ์ article
นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ article
นพ.ภากร จันทนมัฏฐะ article